نقش رهبر ومديردر سازمان

2014-11-12 0

ديدگاه سنتي مديريت بر روند و ساختارهاي سازماني متمركز است.اين ديدگاه  به سال 1977 ،يعني زماني‌كه آبراهام زالزنيك اين مقاله را نوشته است باز مي‌گردد. […]

به پیشواز عصر خرد

2014-11-10 0

ما براي مسائلي كه با آنها روبرو هستيم مي انديشيم و با توان تفكر و انديشه خود درصدد حل مسائل و مشكلات بر مي‌آييم. با […]

1 61 62 63