ژئوپوليتيك 2026

2015-06-06 0

جهان در 20 سال آينده چند قطبي خواهد بود؟ مارك لئونارد ترجمه: شهاب شعري مقدم   تاريخ عموماً در يك مسير مستقيم به پيش نمي‌رود […]