سه كليد رهبري

2015-01-30 0

مهم‌ترين وجه تمايز شركت‌هاي برنده از بازنده چيست؟ درآمد سالانه شركت‌هاي برنده همواره رو به رشد است. آنها نه‌تنها هزينه‌ها و مخارج را كاهش مي‌دهند […]

تزريق پنهان مغزي

2015-01-30 0

“انديشگاه‌ها” يا “كانون‌هاي تفكر”, حلقه‌هاي نامرئي و پنهان سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌سازي‌هاي حكومتي هستند. كه كمتر جايي از آنها صحبت به ميان است. در واقع ماموريت […]

شش اصل پيروزي

2015-01-30 0

ناپلئون بناپارت يکي از بزرگترين مديران و شخصيتهاي نظامي در تاريخ بود. او در زماني براي فرمانروايي سرزمين‌هاي تحت تسلطش از يك “سيستم مديريتي” استفاده […]

1 2 3 5