شك را بيشتر بشناسيم

2015-02-16 0

زياد شک مي کنيم يا بهتر بگويم کم نه ! اينجا بنظر جايش هست که در موردش صحبتي داشته باشيم تا در برخورد با موانع […]

« 13 خطاي مديران »

2015-01-26 0

بگذاريد با اين سئوال شروع کنیم: اساساً چرا شرکت ها ناموفق مي مانند ؟ دابليو استيو براون از گروه فرچون پس از پانزده سال تجربه […]

سازمان هاي فوق كارامد

2015-01-26 0

شاید بتوان گفت که  فقدان به كارگيري نخبگان در مديريت كشور يكي از ضعفهاي عمده مديريت به شمار ميرود. از همين رو در اين مقاله […]

1 2 3 6