تنگنايي در پيشِ رو

2015-03-29 0

اينک انسان وارد عصر محيط زيست شده است، عصري که در آن بشريت با تگنايي مواجه خواهد شد. اکنون علم و فناوري بايد دست به […]

سنگ‌هاي بزرگ را بگذاريم

2015-03-29 0

 يك كارشناس مديريت زمان كه درحال صحبت براي عده‌اي ازدانشجويان رشته بازرگاني بود،براي تفهيم موضوع، مثالي به‌كاربرد كه دانشجويان هيچ‌وقت آن‌را فراموش نخواهنـدكـرد. او همان‌طور […]

1 2 3